31 Δεκ 2013

Voucher όλης της Ελλάδας…ανασκουμπωθείτε!!! Ξεκινά το πρόγραμμα επιχορήγησης των επιχειρήσεων πρακτικής!!!

Ανακοινώθηκε (επιτέλους!) η έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού και φυσικά, σας το παρουσιάζουμε με 9 ερωτήσεις...


Ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος;
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Ποιοι είναι δικαιούχοι;
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
·         οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που έχουν προσλάβει με σχέση εξαρτημένης σχέσης τους ωφελουμένους των προγραμμάτων «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας (voucher)», την επόμενη της λήξης της πρακτικής τους άσκησης.
Π.χ. η πρακτική άσκηση ενός ωφελούμενου λήγει 20.12.2013 και η επιχείρηση τον προσλαμβάνει την επόμενη μέρα, δηλαδή 21.12.2013.
·         όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη προσλάβει τους ωφελούμενους των προγραμμάτων «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας (voucher)» μέχρι 11-12-2013.
Π.χ. η πρακτική άσκηση ενός ωφελούμενου είχε λήξει 15.10.2013. Εφόσον η επιχείρηση τον προσέλαβε μέχρι τις 11.12.2013 είναι δικαιούχος του προγράμματος. Αντίθετα, αν τον προσέλαβε στις 12.12.2013 δεν είναι δικαιούχος.
Προσοχή: καμία επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος για ωφελούμενο που έχει πραγματοποιήσει την πρακτική του σε άλλη επιχείρηση.
Υπάρχουν εξαιρέσεις;
Ναι. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας, του άνθρακα και της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών).
Όταν λέμε επιχορήγηση…;
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης είναι:
·         15€ την ημέρα για τους ωφελούμενους κάτω των 25 ετών,
·         18€ την ημέρα για τους ωφελούμενους άνω των 25 ετών.
Προσοχή: όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα.
Ποια είναι η διάρκεια προγράμματος;
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους έξι (6) μήνες.
Πότε και πού υποβάλουμε αίτηση;
Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 30.12.2013. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ όπου περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.
Ποια η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων;
Βήμα 1.
Οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Η αίτηση υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την αναγγελία πρόσληψης του ωφελουμένου, η οποία γίνεται την επομένη της λήξης της πρακτικής του.
Π.χ. Η ̟πρακτική άσκηση του ατόμου λήγει 10-1-2014. Η επιχείρηση οφείλει να προσλάβει το άτομο την επομένη, δηλαδή στις 11-1-2014. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 15 ημερών, δηλαδή έως 26.1.2014.
Βήμα 2.
Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης από το σύστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων του ΟΑΕΔ, για την οποία ο δικαιούχος ενημερώνεται ηλεκτρονικά, ο δικαιούχος οφείλει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να προσκομίσει στον αρμόδιο ΟΑΕΔ τα ακόλουθα:
·         αντίγραφο της αίτησης με υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα της επιχείρησης,
·         αντίγραφο της σύμβασης που είχε συναφθεί μεταξύ ̟του ΚΕΚ, του ωφελουμένου και της επιχείρησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».
Βήμα 3
Μετά την παραλαβή της εγκριτικής απόφασης, η επιχείρηση πρέπει να καταχωρήσει και ηλεκτρονικά την αναγγελία πρόσληψης του ατόμου στο site του ΟΑΕΔ.
Πότε παίρνει ο επιχειρηματίας τα χρήματα;
Αξιώσεις των δικαιούχων για είσπραξη της επιχορήγησης ασκούνται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης. Ειδικά για την πρώτη επιχορήγηση ως μήνας απασχόλησης θα υπολογίζεται ο μήνας πρόσληψης ανεξάρτητα από τον αριθμό ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν.
Τι πρέπει να προσέξουμε;
Επισημαίνονται τα εξής:
·         Ως πλήρη απασχόληση νοείται η παροχή εξαρτημένης εργασίας που καλύπτει το ωράριο πλήρους απασχόλησης που ισχύει στην επιχείρηση, όσο και τις αποδοχές της πλήρους απασχόλησης που προκύπτουν από τη σχετική Συλλογική Σύμβαση.
·         Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο εν λόγω πρόγραμμα σε μείωση προσωπικού.
Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση του ατόμου που απολύθηκε.
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης και η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.
·         Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα επιχειρήσεων που έχουν προβεί κατά τη διάρκεια της πρακτικής και πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της από πλήρη σε μερική απασχόληση ή σε εκ περιτροπής απασχόληση.
·         Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), δηλαδή η επιχείρηση δεν πρέπει κατά την τελευταία τριετία να έχει λάβει συνολικά επιδοτήσεις που να υπερβαίνουν το ποσό των 200.000€.
Πού μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες;
·         στο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr,
·         στα τηλέφωνα του ΟΑΕΔ για θέματα αιτήσεων σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ): 210 9989114, 210 9989136, 210 9989146, 210 9989537, 210 9989857 και (μόνο για τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων) στα τηλέφωνα 210 9989087 και 210 9989762.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

who is online

Ad24