8 Αυγ 2014

Νέο πρόγραμμα voucher για ανέργους ηλικίας 25 - 29 ετών!!!

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και σας το παρουσιάζουμε σε 8 απλές ερωτήσεις!!!


1.      Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος;
Το πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης των ηλικιακά νέων ανέργων (25-29 ετών), μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

2.      Περί τίνος πρόκειται;
Πρόκειται για δράση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2014-2020) που προβλέπει:
- τη θεωρητική κατάρτιση των ωφελουμένων (80 ώρες) από πάροχο κατάρτισης[1] της επιλογής τους,
- την πρακτική άσκηση των ωφελουμένων (450 ώρες) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η εν λόγω πρακτική άσκηση δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες και θα πραγματοποιείται σε 2 φάσεις: η α' φάση (200 ώρες) θα αφορά την ομαλή ένταξη του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και η β' φάση (250 ώρες) θα αφορά δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης και
- υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

3.      Πληρώνω ή πληρώνομαι;
Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη.  Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται συνολικά σε:
·         2.550 (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ (480€ για τη θεωρητική κατάρτιση & 2.070€ για την πρακτική άσκηση)
·         2.280 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για απόφοιτους δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (480€ για τη θεωρητική κατάρτιση & 1.800€ για την πρακτική άσκηση).

Ειδικότερα, ο ωφελούμενος θα λάβει (σε 3 δόσεις):
·         480€ (80 ώρες x 6 ευρώ) για τη θεωρητική κατάρτιση,
·         920€ αν είναι απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ και 800€ αν είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την α' φάση της πρακτικής
·         1.150€ αν είναι απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ και 1.000€ αν είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την β' φάση της πρακτικής


4.      Ποιοί μπορούν να κάνουν αίτηση;
Το πρόγραμμα αφορά άνεργους νέους, αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας από 25 έως 29 ετών.
Πιο συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν οι άνεργοι νέοι που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
·         Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
·         Να έχουν γεννηθεί από 01/01/1985 έως 31/12/1989.
·         Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.
·         Να μην έχουν την μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

5.      Πού και πότε κάνω αίτηση;
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος και συγκεκριμένα στο http://www.voucher.gov.gr.
Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει από την Πέμπτη 7/8/2014 (στις 10:00 π.μ.) και λήγει τη Δευτέρα 15/9/2014 (στις 24:00 μ.μ.).

6.      Έχω ελπίδες;
Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων μοριοδότησης, τα οποία είναι:
- Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
- Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) για το οικονομικό έτος 2014
- Συμμετοχή των ωφελουμένων σε άλλα προγράμματα voucher.
Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 30.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:
- 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ,
- 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

7.      Τι πρέπει να προσέξω:
·         Είναι πολύ σημαντική η σωστή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης γιατί δεν επιτρέπονται διορθώσεις μετά την υποβολή της και οποιαδήποτε ανακρίβεια στοιχείων της δήλωσης επισύρει διαγραφή από το Μητρώο ωφελουμένων!
·         Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι νέοι ηλικίας 25-29 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
·         Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του. Προσοχή: η Περιφέρεια που θα δηλωθεί στην αίτηση δεν μπορεί να αλλάξει εκ των υστέρων.
·         Με την υποβολή της αίτησης, χορηγείται αυτόματα ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε αίτηση και χρησιμοποιείται σε όλα τα έγγραφα αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος. Συνεπώς, η διαφύλαξη του αποδεικτικού  υποβολής της αίτησής (όπου αναγράφεται και ο ΚΑΥΑΣ) είναι πολύ σημαντική & απαραίτητη για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.
·         Αξίζει να αναφερθεί ότι, ως κίνητρο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προβλέπεται επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα προσλάβουν τον ωφελούμενο μετά τη λήξη της πρακτικής του (οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο επόμενης δράσης).

8.      Πού να το ψάξω περισσότερο;
Μπες στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης http://www.voucher.gov.gr ή κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο 8001144444 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 - 17:00).

Καλή επιτυχία!!!!!!!!!!!![1] Οι πάροχοι κατάρτισης θα είναι τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 & τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (πρώην ΚΕΚ) που θα εγγραφούν στο ειδικό Μητρώο Παρόχων της Δράσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

who is online

Ad24