29 Μαρ 2013

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανεργους Μέχρι 29 Ετών!

    Πρόσφατα ανακοινώθηκε ακόμα μία δράση του Υπουργείου Εργασίας στην προσπάθειά του να μειώσει κάπως τα υπερβολικά ποσοστά ανεργίας και μάλιστα μεταξύ των νέων ατόκων. Το πρόγραμμα αυτό αφορά άτομα που έχουν γεννηθεί μετά τη 1/1/1984 και ουσιαστικά έχει ως στόχο να προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εισάλθουν στην αγορά εργασίας.
   Οι δικαιούχοι άνεργοι, εφόσον συμμετάσχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών από Πιστοποιημένους Εκπαιδευτικούς Φορείς, προωθούνται σε επιχειρήσεις, με την εξασφάλιση:
 • 5μηνης (500 ώρες) επιδοτούμενης απασχόλησης, με τη μορφή πρακτικής άσκησης

 • Ιατροφαρμακευτικής και επιπλέον ασφαλιστικής κάλυψης αυτών, έναντι κινδύνου, ατυχήματος καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
 • Επιδότησης όλων των εργοδοτικών εισφορών, για διάστημα ενός έτους, εφόσον κάποιος/οι από τους ανέργους προσληφθούν από την επιχείρηση μετά τη λήξη της 5μηνης επιδοτούμενης απασχόλησης.
  Το πρόγραμμα αφορά:
 • Απόφοιτους Πανεπιστημίων /ΤΕΙ έως 29 ετών και
 • Απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών
 Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΥΕ/ΕΚΤ, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών»


 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να έχουν γεννηθεί από την 1.1.1984 και έπειτα
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Δικαίωμα συμμετοχής, επίσης, έχουν και όσοι πληρούν τα κριτήρια (i) και (ii) παραπάνω και οι οποίοι συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.


  Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών»
  • Να έχουν γεννηθεί από το 1.1.1984 μέχρι και 31.12.1999
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του. 
  Το επίδομα που θα λάβουν οι συμμετέχοντες θα κυμαίνεται από 2.000 μέχρι 2.300 ευρώ ανάλογα με τα προσόντα ενώ θα λάβουν και ένα ποσό της τάξεως των 400 ευρώ για την εκιπαίδευση που θα προηγηθεί.
  Κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση αποφοίτων Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ
  Οι άνεργοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών που θα συμμετάσχουν στη δράση, δεν θα υπερβούν τα 20.000 άτομα.
  Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
  1.Έτος κτίσης του πτυχίου.
  2.Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012)
  3.Βαθμός πτυχίου
  4.Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
  5.Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας
  Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας είναι τα 90 μόρια, η βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω.
  Στον Πίνακα 1. που ακολουθεί παρατίθεται αναλυτικά ο τρόπος βαθμολόγησης τους, με βάση τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων.

  Πίνακας 1. Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής αποφοίτων Πανεπιστημίων/ TΕΙ

  Α/Α
  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  1 Έτος κτίσης του πτυχίου
  (Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)
  Έως και 36 μήνες πριν την αίτηση συμμετοχής (δηλ. από το 2010 και έπειτα)
  30
  Περισσότερο από 36 μήνες πριν την αίτηση συμμετοχής
  20
  2 Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).
  (Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)
  Μέχρι 6.150€
  20
  Από 6.150 έως 10.000€
  10
  Από 10.001 έως 15.000€
  5
  Από 15.001 και άνω
  0
  3 Βαθμός πτυχίου (μέγιστος βαθμός :20 μόρια)
  Άριστα (από 8.50 και άνω)
  20
  Λίαν καλώς (από 6.50 έως και 8.49)
  10
  Καλώς (χαμηλότερος ή ίσος με 6.49)
  5
  4 Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου
  (μέγιστος βαθμός : 10 μόρια)
  ΝΑΙ
  10
  ΟΧΙ
  0
  5 Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας ΝΑΙ 10
  ΟΧΙ 0

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  Μέγιστη βαθμολογία: 90 μόρια

   Κριτήρια επιλογής – μοριοδότησης αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  Οι άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που θα συμμετέχουν στη δράση, δεν θα υπερβούν τα 25.000 άτομα.
  Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
  1. Ηλικία υποψηφίου.
  2. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
  3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).
  Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας είναι τα 90 μόρια, η βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω.
  Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρατίθεται αναλυτικά ο τρόπος βαθμολόγησης τους, με βάση τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων.

  Πίνακας 2. Μοριοδότησης κριτηρίων επιλογής αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

  Α/Α
  ΚΡΙTΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  1
  Ηλικία
  (Μέγιστος βαθμός: 40 μόρια)
  Από 18 έως και 24 ετών
  40
  Από 25 έως και 29 ετών
  30
  2
  Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
  (Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)
  Από 1 έως και 12 μήνες
  20
  Άνω των 12 μηνών
  30
  3
  Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).
  Μέχρι 6.150€
  20
  (Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)
  Από 6.150 έως 10.000€
  10
  Από 10.001 έως 15.000€
  5
  Από 15.001 και άνω
  0
  ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  (Μέγιστη βαθμολογία: 90 μόρια) 

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  who is online

  Ad24